Πολιτική χρήσης Προσωπικών Δεδομένων SLVnet

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

H Εταιρία SLVnet , αναγνωρίζοντας ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και δέσμευση για αυτή, φροντίζει να τα προστατεύει με κάθε δυνατό μέσο και τρόπο.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η  SLVnet συλλέγει από εσάς ,δηλαδή με ποιον τρόπο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε ποιους τα διαβιβάζουμε και τι δικαιώματα έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

  1. Ποιοι είμαστε;

Η SLVnet, που εδρεύει στο Περιστέρι, οδός  Εθνάρχου Μακαρίου 36 ,εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο της κινητής & σταθερής τηλεφωνίας, παρέχει την παρακάτω ενημέρωση για την επεξεργασία των  δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας, στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού  Προστασίας  Δεδομένων (ΓΚΠΔ) .

SLVnet, είναι εταιρία του Δικτύου της Vodafone-Παναφον Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών , με την οποία έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας για την διάθεση υπηρεσιών και άλλων συναφών ειδών. Επίσης έχει συνάψει συμφωνία άδειας χρήσης του σήματος και της επωνυμίας της Vodafone.

  1. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και πως τα συλλέγουμε;

Στο πλαίσιο των συμβάσεων αυτών, η SLVnet  λειτουργεί ως Εκτελών την επεξεργασία, επεξεργαζόμενη προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Vodafone, η οποία είναι και ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας .Για την παροχή υπηρεσιών με το δίκτυο Vodafone μέσω της SLVnet, είναι απαραίτητο να υποβάλετε αίτηση με σκοπό τη σύναψή σύμβασης με την Vodafone , γνωστοποιώντας τα απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα, αφού δίχως αυτή τη γνωστοποίηση η σύναψη και η εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι αδύνατη.

Συγκεκριμένα, η SLVnet  , για τη σύναψη και την εκτέλεση της συμβατικής  σας σχέσης μαζί της, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πατρώνυμο, αριθμό φορολογικού μητρώου, ΔΟΥ,   αριθμό δελτίου ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας.

Επιπλέον εάν γίνετε συνδρομητής της Vodafone διαμέσου της  SLVnet  ,στα πλαίσια της εξυπηρέτησης σας ,είναι απαραίτητο η SLVnet να επεξεργαστεί δεδομένα του λογαριασμού σας στη Vodafone τα οποία αφορούν καθαρά την τιμολόγηση σας , με σκοπό την επιβεβαίωση της ορθότητας τους και την επεξήγηση τους σε εσάς.

  1. Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για:

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, με βάση την παράγραφο 2 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, χρησιμοποιούνται με σκοπό την αξιολόγηση πιθανότητας σύναψης σύμβασης με την Vodafone.Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σύννομη και θεμιτή, ενώ τα προσωπικά σας δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, είναι κατάλληλα , συναφή , περιορίζονται στο αναγκαίο για το σκοπό που υποβάλλονται σε επεξεργασία, ήτοι τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης  παροχής υπηρεσιών και όταν είναι αναγκαίο επικαιροποιούνται. Δηλαδή όταν λάβει χώρα κάποια αλλαγή, σε κάποιο από τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρία, θα πρέπει αυτό να γνωστοποιηθεί στους αρμοδίους, ώστε τα δεδομένα να επικαιροποιηθούν.

Επιπροσθέτως, στοιχεία επικοινωνίας σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν  από την SLVnet  , με σκοπό την έρευνα ικανοποίησης πελατών, εξυπηρέτηση μετά την πώληση, ενημέρωση προσφορών σχετικά με νέα προνομιακά προϊόντα  & υπηρεσίες που προσφέρει  και πάντα με τη συγκατάθεση σας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3471/2006). Έτσι η SLVnet , μπορεί να χρησιμοποιεί εξατομικευμένη επικοινωνία (sms, , emails, viber , τηλεφωνική κλήση) στα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μας έχετε γνωστοποιήσει σε κάποια συναλλαγή μας.

Σε κάθε newsletter που αποστέλλεται, δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς (unsubscribe).

H SLVnet  δεν μπορεί  να επεξεργαστεί  τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς από τους οποίους συλλέχθηκαν, μόνο εφόσον πριν την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία σας παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους σκοπούς αυτούς και όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία και λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας.

  1. Η ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για εμάς  και το επιδεικνύουμε εμπράκτως, δεσμευόμενοι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη τους.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, έχουν οι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της SLVnet, οι οποίοι δεσμεύονται προσωπικά με τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, καθώς και Επιπλέον η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, αξιοποιώντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Διαβίβαση δεδομένων προς τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. είναι δυνατή μόνο κατόπιν  προηγούμενης ρητής συγκατάθεσής σας.

  1. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν την ταυτότητά σας, καθώς και αυτά που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών, διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είτε είστε ενεργοί συνδρομητές στο δίκτυο της Vodafone είτε παραμένετε δικαιούχοι ειδικών προνομιών και εκπτώσεων λόγω επαγγελματικής ιδιότητας τα δεδομένα σας διατηρούνται στα συστήματά μας έως ότου ζητήσετε την διαγραφή τους .

Η SLVnet  δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

  1. Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο της επεξεργασίας διατηρείτε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα Πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και υφίστανται επεξεργασία από την SLV Net, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων και τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών.

Δικαίωμα Διόρθωσης  ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.

Δικαίωμα Διαγραφής/Δικαίωμα στη Λήθη  των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη νόμιμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της SLVnet  για τη διακράτησή τους.

Δικαίωμα περιορισμού  της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον είτε αμφισβητείται  η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλιπε ο σκοπός της επεξεργασίας, υπό την  προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους.

Δικαίωμα φορητότητας  των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία  βασίζεται σε συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος, τελεί υπό την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της SLVnet  για τη διακράτηση των δεδομένων.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται άλλοι νόμιμοι και επιτακτικοί λόγοι που να υπερισχύουν του δικαιώματος αυτού.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

  1. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας , μπορείτε να στείλετε e-mail στο info@slvnet.gr ή τηλεφωνικά  2106614410.

 

  1. Αλλαγές και Ενημερώσεις

 Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε από εμάς τελευταία φορά στις 25-05-2018. Σε οποιαδήποτε αλλαγή επί της παρούσης θα ενημερώνεστε μέσω της επικαιροποιημένης Πολιτικής στην ιστοσελίδα μας  www.slvnet.gr